Добропільський НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – ДНЗ"
 
м. Добропілля

Вчителям

Шановні колеги!

У вкладених файлах лист з інформацією

- щодо розміщення у вільному доступі на сайті видавництва для завантаження та друку повних оригінальних електронних версій підручників для 4 та 7 класів

 

- щодо надання безкоштовної інтерактивної методичної підтримки вчителям з 28.03.2016 р.(!) в рамках сесій авторських вебінарів

«Інтерактивної школи творчого вчителя» (програма додається).

Завантажити лист з інформацією

Програма онлайн-проекту «Інтерактивна школа творчого вчителя»

Просимо довести вищезазначену інформацію до відома вчителів та методистів та сприяти участі педагогів у заходах.

 

Зареєструватися у вебінарі

 

МОЛОДОМУ СПЕЦІАЛІСТУ
Методичні заходи щодо стимулювання самоосвітньої діяльності педагогів

 

Заходи, спрямовані на підсилення практичної спрямо¬ваності самоосвіти:
навчальні семінарі на основі аналізу відвіданих уроків;
інструктивно-методичні консультації і наради;
уроки-тренінги;
співбесіди.
Заходи, спрямовані на підсилення наукового рівня са¬моосвітньої діяльності:
• психолого-педагогічні семінари;
• презентації педагогічних новинок;
• проблемні семінари;
• педагогічні читання.
Заходи, які передбачають колективну творчість:
• круглі столи;
• випуск методичного бюлетеня;
• творчі майстерні.
Заходи, які заохочують вчителів до активної творчої діяльності:
• предметно-методичні тижні;
• узагальнення педагогічного досвіду;
• ділові ігри;
• конкурси педагогічної майстерності.
Заходи, які сприяють оприлюдненню результатів педа¬гогічної діяльності:
• публікація методичних знахідок;
• творчі звіти;
 • майстер-клас.

 

Самоаналіз урока

 

   При самоанализе мы обычно рекомендуем нашим педагогам искать ответы на следующие вопросы:

 1. Удалось ли удержать все виды деятельности в рамках объявленной темы урока?
 2. Правильно ли определены цели и задачи урока, учтены ли при этом особенности данного класса?
 3. Удалось ли выбранными приемами сформировать у детей мотивацию учебной деятельности на данном уроке и дать им целевую установку?
 4. Насколько оптимальными для реализации цели урока оказались выбранные формы, методы, приемы организации учебной деятельности; правильно ли определены подзадачи каждого вида деятельности ( как ожидаемого результата после выполнения тех или иных упражнений, задач и т.д.)?
 5. Оптимально ли определено временное соотношение частей урока?
 6. Удалось ли правильно определить задачи, место, формы и приемы контроля? Какова его эффективность? Имело ли место мотивация отметок?
 7. Удалось ли правильно построить устную речь, свою и учащихся (исправление речевых ошибок, наличие логических акцентов, пауз, выразительность высказываний и т.д.)?
 8. Правильно ли организована работа с домашним заданием: его подбор, характер, система объяснения и оценки? Место домашнего задания в реализации цели урока.
 9. Удалось ли организовать работу детей по оценке собственной деятельности на уроке с позиции достижения целевой установки?
 10. Какова степень достижения целей данного урока?
Сучасний урок

 

Этапы :

1 - восприятие > 2 - осмысление > 3 - закрепление > 4 - применение > 5 - обобщение и систематизация знаний.

 

а) Урок изучения и первичного закрепления новых знаний.

б) Вводный урок. (Мотивация на всю тему. Интегрированы).
в)Закрепление знаний и умений.

г)Умение применять знания. (Комплексного применения знаний). д)Обобщение и систематизация.

е)Урок проверки, оценки и коррекции знаний учащихся.

ж) Комбинированный урок.

      Логика уроков различных типов

 

 

1 тип урока (изучение нового материала) включает:

получение новых знании
мотивация
актуализация опорных знаний и умений
восприятие и осмысление нового материала учащимися
первичная проверка понимания
первичное закрепление анализ содержания
рефлексия

2 тип. Закрепление знаний и умений

мотивация
актуализация опорных знаний и умений
организация деятельности учащихся по применению знаний в стандартных и измененных
ситуациях
контроль и самоконтроль
коррекция
рефлексия

3 тип. Урок комплексного применения знаний

мотивация
актуализация комплекса знаний
показ образа применения комплекса знаний
самостоятельное применение учащимися знаний
контроль и самоконтроль
коррекция и рефлексия

 

4 тип. Урок обобщения и систематизации

мотивация
актуализация опорных знаний
анализ содержания учебного материала
выделение главного в изучаемом материале
систематизация
установление внутрипредметных и межпредметных связей

 

5 тип. Урок проверки, оценки и коррекции знаний

мотивация
самоконтроль применения учащимися знаний
контроль и самоконтроль
коррекция и рефлексия

 

Макроструктура урока

Организационный
Проверка домашнего задания
Актуализация опорных знаний и умений
Изучение нового материала
Первичная проверка понимания нового материала
Закрепление
Применение новых знаний и умений
Обобщение и систематизация, анализ
Контроль и самоконтроль
Коррекция
Информация о домашнем задании
Подведение итогов урока
Рефлексия.

 

Типи уроків
 1. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний.

Цель: восприятие учащимися и первичное осознание нового учебного материала, осмысливание связей и отношений в объектах изучения.

 1. Организация начала урока.
 2. Проверка домашнего задания.
 3. Подготовка учащихся к усвоению.
 4. Изучение нового материала.
 5. Первичная проверка усвоения знаний.
 6. Первичное закрепление знаний.
 7. Контроль и самопроверка знаний.
 8. Подведение итогов урока.
 9. Информация о домашнем задании.
 1. Урок закрепления знаний.

Цель: вторичное осмысливание уже известных знаний, выработка умений и навыков по их применению.

Логика процесса закрепления знаний:

 1. Актуализация опорных знаний и их коррекция.
 2. Определение границ (возможностей) применения этих знаний: что с их помощью можно определить, где применить?
 3. Пробное применение знаний.
 4. Упражнения по образцу и в сходных условиях с целью выработки умений безошибочного применения знаний.
 5. Упражнения с переносом знаний в новые условия.
 1. Урок комплексного применения ЗУН учащихся.

Цель: усвоение умений самостоятельно в комплексе применять знания, умения и навыки, осуществлять их перенос в новые условия.

Логика процесса комплексного применения ЗУН:

 1. Актуализация ЗУН, необходимых для творческого применения знаний.
 2. Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности.
 3. Усвоение образца комплексного применения ЗУН.
 4. Применение обобщенных ЗУН в новых условиях.
 5. Контроль и самоконтроль знаний, умений и навыков.
 1. Урок обобщения и систематизации знаний.

Цель: усвоение знаний в их системе.

 1. Подготовка учащихся: сообщение заранее темы (проблемы), вопросов литературы. Вооружение учащихся во время обобщающей деятельности на уроке необходимым материалом: таблицами, справочниками, наглядными пособиями, обобщающими схемами, фрагментами фильмов. Самое главное в методике обобщения – включение части в целое.
 1. Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.

Цель: определение уровня знаний, сформированности УН, комплексного их применения. Закрепление и систематизация знаний. Коррекция знаний, умений и навыков.

 

В процессе учебно-воспитательной деятельности учащихся лежит деятельность, направленная на выполнение постепенно усложняющихся заданий за счет комплексного охвата знаний, применение их на разных уровнях:

 1. Уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания. Это значит: понял, запомнил, воспроизвел.
 2. Уровень готовности применять знания по образцу и в сходных условиях. Это значит: понял, запомнил, воспроизвел, применил по образцу и в измененных условиях, где нужно узнать образец.
 3. Уровень готовности к творческому применению знаний. Это значит: овладел знаниями на 2 уровня и научился переносить в новые условия.

                                МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

 

Словесные методы: при формировании теоретических и фактических знаний и решении всех других задач обучения.

Наглядные методы: для развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемым вопросам.

Практические методы: для развития практических умений и навыков.

Репродуктивные методы: для формирования знаний, умений и навыков.

Проблемно-поисковые: для развития самостоятельности мышления, исследовательских умений, творческого подхода к делу.

Индуктивный метод: для развития умения обобщать, осуществлять индуктивные умозаключения (от частного к общему).

Дедуктивные методы: для развития умения осуществлять дедуктивные умозаключения (от общего к частному) и развития умения анализировать яления.

Методы самостоятельной работы: для развития самостоятельности в учебной деятельности, формирования навыков учебного труда.

ЗРАЗКИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ УРОКА

 

 • на основе повторения и обобщения ранее изученного материала и в ходе знакомства с новым создать (углубить)...
 • способствовать становлению умения оценивать...
 • развивать умения высказывать свою точку  зрения, вести аргументированный разговор, делать выводы на основе анализа;
 • продолжать  формирование  навыков  работы  с  документами,  а также умений  анализировать данные  с разных точек зрения,  аргументировать выдвинутые тезисы и взгляды;
 • раскрыть особенности...
 • описать причины...
 • выяснить основные отличия (источники явлений, противоречия и т.д.)...
 • помочь учащимся увидеть результаты своего труда;
 • формировать у учащихся умения выделять главное, отбирать нужный материал, работать по плану и т.п.

Выстраивая развивающие задачи, учитель опирается на перечень обязательных    умений,    определенных    программой    и    одновременно учитывает, какими умениями реально владеют ученики данного класса и какие возможности дает материал урока для их развития, формирования того или иного нового умения на определенном уровне сложности.

Данные задачи направлены не только на развитие интересов, но и способностей. Развитие учащихся протекает непрерывно. Поэтому для учителя большую значимость имеют не вопросы о том, развиваются ли ученики в процессе обучения, а наиболее эффективные пути и средства осуществления развивающих функций обучения:

 • развивать  элементы  воображения  в  процессе  реконструкции  уровня научных  достижений,   культурной   среды   эпохи,   в   которой   произошло открытие закона, разработка принципа и т.д.;
 • развивать мировоззренческие позиции при обращении к теме...;
 • развивать осмысленное запоминание исторических дат при использовании мнемотехники (наглядных средств, опорных сигналов, конспектов и т.п.);
 • развивать основы творческой деятельности в процессе конструирования модели события, факта, правила и т.п.
 • развивать критическое мышление при анализе и оценке...;
 • развивать умения вести учебный диалог, отстаивая свою точку зрения;
 • развивать   логическое   мышление   (на   основе   усвоения   учащимися причинно-следственных связей, сравнительного анализа);

   •   развивать способности правильно формулировать свои мысли в процессе обобщения изученного (подведения итогов, актуализации знаний)...

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ УРОКА

В качестве воспитательных целей используются следующие:

•      воспитание уважения к своей Родине;

•      воспитывать  активную жизненную позицию,

•      честность,

•      человеческую порядочность;

•      воспитывать в учениках средствами урока уверенность в своих силах;

•      воспитание  гуманизма  и  любви  к прекрасному;

•      подвести учащихся к выводу о самоценности человеческих качеств.

 

Самостоятельная работа в классе

В теории   и практике обучения наиболее распространены следующие подходы к классификации самостоятельных работ:

 • по дидактическим целям;
 • по уровню самостоятельности учащихся;
 • по степени индивидуализации;
 • по источнику и методу приобретения знания;
 • по форме выполнения
 • по месту выполнения.

По степени самостоятельности учащихся выделяют:

 1. Самостоятельные работы по образцу.
 2. Реконструктивно-вариативные.
 3. Частично-поисковые (эвристические).
 4. Исследовательские (творческие) самостоятельные работы.

Классификация по  степени  индивидуализации  включает общеклассные, групповые и индивидуальные самостоятельные

работы.

 

ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

                  ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

 • С самого начала учебного процесса демонстрируйте детям свое полное к ним доверие.
 • Помогайте учащимся в формулировании и уточнении целей и задач,стоящих как перед группами, так и перед каждым ребенком в отдельности.
 • Исходите из того, что у учащихся есть внутренняя мотивация к учению.
 • Развивайте в себе способность чувствовать эмоциональный настрой группы и принимать его.
 • Активно участвуйте в групповом взаимодействии, стремитесь к достижению симпатии, позволяющей понимать чувства и переживания школьника.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ ВКЛЮЧАЕТ:

 • предварительную организацию класса (проверка отсутствующих, внешнего состояния помещения, рабочих мест, наличия дежурных, рабочей позы и внешнего вида учащихся, организация внимания);
 • готовность учителя к уроку - наличие конспекта или подробного плана урока, наглядных пособий, инструментов, состояние классной доски, мел, освещение;
 • мобилизующее начало урока («исходная мотивация»);
 • актуализацию знаний учащихся.
  Цели данного этапа:
 • психологический настрой учащихся;
 • обеспечение нормальной обстановки на уроке.

Психологический настрой - эмоциональное состояние класса, в котором отражаются личные и деловые взаимоотношения членов ученического коллектива, определяемые их ценностями, моральными нормами и интересами.

Исходная мотивация.

На этом этапе учитель может учитывать несколько видов побуждений учащихся: актуализировать мотивы предыдущих достижений («Мы хорошо поработали над предыдущей темой»), вызывать мотивы относительной неудовлетворенности («Но не усвоили еще одну важную сторону этой темы»), усиливать мотивы ориентации на предстоящую деятельность («А между тем, это будет необходимо: например, в таких-то ситуациях), усиливать непроизвольные мотивы удивления, любознательности.

Исходная мотивация создает готовность школьников к восприятию нового материала, она концентрирует внимание на изучаемом вопросе, возбуждает мыслительную активность. Психологи утверждают, что мотивация помогает создать у школьников направленность на учебную работу, стимулировать процессы обучения и учения, делать познаваемое личностно значимым.

В ситуации обучения ученые выделяют три группы мотивов.

1. Непосредственно побуждающие мотивы. Они могут возникнуть у школьников за счет педагогического мастерства преподавателя, формируя интерес к данному предмету. Эти внешние факторы, которые формируют заинтересованность школьников к изучаемому предмету. К приемам, которые наиболее часто используются для мотивации, Н.М. Зверева относит:

 1. связь изучаемого с жизнью, с достижениями науки и техники;
 2. показ недостаточности имеющихся знаний;
 3. создание проблемной ситуации;
 4. использование художественной и научно-популярной литературы, произведения искусства;
 5. экскурсы в историю:
 6. использование сравнений;
 7. привлечение занимательных приемов, опытов, парадоксов;
 8. использование игровых ситуаций и др.

Каждый учитель, опираясь на свой опыт работы и индивидуальные особенности, использует свое сочетание приемов мотивации, учитывая, что эффективность воздействия приема зависит от учебных возможностей школьников, их интересов и эмоций учителя и ученика. Важно, что яркая познавательная мотивация оказывает воздействия на всех учащихся класса, в том числе и слабоуспевающих.

2. Перспективно-побуждающие мотивы. Учитель объясняет школьникам, что без усвоения данного конкретного раздела нельзя освоить следующий раздел. У учащихся формируется мотив к обучению. В этом случае они ориентируются не на оценки, и познавательная деятельность является лишь средством достижения цели, которая находится вне самой познавательной деятельности. При активных формах обучения и, в частности, проблемном обучении возникает совершенно новая группа мотивов: познавательно-побуждающих.

3. Познавательно-побуждающие мотивы бескорыстного поиска
знаний.
Интерес к обучению возникает в процессе умственного труда по решению проблемы, поиска новых знаний и новых способов решения проблемной задачи или группы задач. В этом случае возникает внутренняя заинтересованность ученика, которая формирует мотивационную среду на учебном занятии. Мотивационная среда воздействует на поведение и действия школьника в интересах саморазвития и самосовершенствования, а не просто стимулирует их на выполнение некой обязательной работы. Четкое начало урока дисциплинирует учащихся, позволяет им быстро включиться в работу, способствует экономии времени. Нетрадиционные, проблемно-развивающие, личностно ориентированные уроки предполагают быстрое включение учащихся в познавательную деятельность, активизацию их мышления через необычное начало урока, которое сразу же мобилизует внимание детей. Решению этих задач способствуют «активные методы и приемы обучения», все больше и больше привлекающие внимание учителей.

«Активные методы» — это совокупность средств, способов, приемов, побуждающих учащихся к активной познавательной деятельности. Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена главным образом на сообщение обучающимся готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, на организацию их самостоятельного получения знаний, их запоминание и воспроизведение, на организацию их самостоятельного получения знаний, освоение умений в процессе активной познавательной деятельности. К данным приемам обучения на уроке в практике работы современной школы относятся: опорные схемы, диалог, мозговой штурм, мозговая атака, постановка проблемных вопросов и, как следующий этап, перевод их в проблемные ситуации, интенсивный опрос, коммуникативная атака, игровые моменты, интригующее анонсирование темы; перенос организационно-психологического момента на доурочное время; актуализация и новизна темы; эмоциональность подачи; сравнение и аналогия; эффект парадоксальности; познавательные игры, тренинги, использование музыки и других эстетических средств воздействия.

Актуализация знаний - этап урока, на котором планируется воспроизведение учащимися знаний умений и навыков, необходимых для «открытия» нового знания. На этом этапе также осуществляется выход на задание, вызывающее познавательное затруднение.

 

Традиционный урок Развивающий урок
Длится 5 -7 минут. Основную роль играет учитель.                                                                      Новое знание «открывают» дети. Общение с детьми должно быть организовано так, чтобы каждый ученик смог представить свои собственные ожидания от урока, как он сможет самореализовываться в этом конкретном уроке.

 

        На данном этапе ученики должны осознать, почему и для чего им нужно изучать данный раздел программы, тему, что именно им придется изучить и освоить, какова основная задача предстоящей работы. Учащиеся под руководством учителя должны выяснить, готовы ли они к изучению материала, чего им не достает, что именно они должны проделать, чтобы успешно выполнить основную учебную задачу, мотивационный этап обычно состоит из следующих действий:

1. Создание учебно-проблемной ситуации, вводящей учащихся в предмет изучения предстоящей темы (раздела) программы. Учебно- проблемная ситуация может быть создана учителем разными приемами:

а)  постановкой перед учащимися задачи, решение которой возможно лишь на основе изучения данной темы;

б)  беседой (рассказом) учителя о теоретической и практической
значимости предстоящей темы (раздела) программы;

в)  рассказом учителя о том, как решалась проблема в истории науки.

2.  Формулировка основной учебной задачи. Обсуждение основного противоречия (проблемы) в созданной учебно-проблемной ситуации завершается формулированием основной учебной задачи, которая должна быть решена в процессе изучения данной темы (раздела) программы. Формулировка основной учебной задачи играет значительную мотивационную роль в организации учебной деятельности учащихся. Учебная задача показывает учащимся тот ориентир, на который они должны
направлять свою деятельность в процессе изучения данной темы (раздела).

Учебная задача создает основу для постановки каждым учащимся перед собой определенных целей, направленных на изучение учебного материала. «Не может возникнуть никакой целесообразной деятельности без наличия цели и задачи, пускающей в ход этот процесс, дающей ему направление, - писал Выготский. Важное условие организации учебной деятельности — подведение учащихся к самостоятельной постановке и принятию учебных задач, что мы видим в структуре организационного периода уроков проблемноразвивающего типа.

3.  Самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей
деятельности по изучению данной темы.
После того, как основная учебная задача сформулирована, понята и принята учащимися, намечается и обсуждается план предстоящей работы. Это создает у учащихся ясную перспективу работы. Учитель сообщает, что нужно знать и уметь для изучения темы, что из этого у учеников наличествует, а что требует пополнения. Формулируются целевые установки урока.

НАЧАЛО УРОКА В РАЗНЫХ ТИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Традиционный Нетрадиционный

1 . Предварительная организация класса (проверка отсутствующих, внешнего состояния помещения, рабочих мест,

рабочей позы и внешнего вида учащихся, организация внимания);
2. Мобилизующее начало урока («исходная мотивация»);
3. Актуализация знаний учащихся.

1.Рифмованное начало урока.
2. Начало урока с элементами театрализации.
3. С эпиграфа к уроку.
4. С высказывания выдающихся людей, относящихся к теме урока.
5. С пословицы, поговорки, относящейся к теме урока.
6. Постановки учебной задачи, проблемного вопроса, создания проблемной ситуации.

 

В проблемно-развивающем уроке возможностей для организационного момента гораздо больше, поэтому мы вынесли его за таблицу.

Структура оргмомента урока изучения нового материала.

 1. Первичное введение материала с учетом закономерностей процесса познания при высокой мыслительной активности учащихся.
 2. Указание на то, что учащиеся должны запомнить.
 3. Мотивация запоминания и длительного сохранения в памяти.
 4. Сообщение либо актуализация техники запоминания (работа с опорными для памяти материалами, смысловая группировка и т.п.)
 

Структура оргмомента урока проверки знаний.

 1. Организация начала урока. Создание спокойной, деловой обстановки. Проверка готовности учащихся к дальнейшему
  изучению материала.
 2. Постановка задач урока. Сообщение учащимся о материале, который будет проверяться или контролироваться. Повторение
  соответствующих правил, работа с памятками по проверке, самопроверке, взаимопроверке.

Структура оргмомента комбинированного урока.

 1. Организация начала урока.
 2. Проверка домашнего задания, постановка цели урока.
 3. Подготовка учащихся к восприятию нового учебного материала, т.е.актуализация знаний, практических и умственных умений.

Оргмомент проблемного урока.

Проблемное обучение может осуществляться на всех основных типах уроков, но наибольшие возможности для проблемного обучения имеются на уроках изучения нового материала.

В оргмоменте проблемного урока особое место занимает актуализация прежних знаний.

Актуализация прежних знаний в проблемном уроке в какой-то степени занимает место опроса. Однако актуализация более широкое понятие, она может включать опрос как составную часть. Если при опросе задача учителя заключается в том, чтобы выявить объем и качество знаний, умений и навыков учащихся, то основная цель актуализации - посредством воспроизведения ранее полученных знаний подготовить почву для активного усвоения нового материала, т.е. прежние знания сделать актуальными в данный момент.

Основная задача данного этапа урока - создать соответствующий эмоциональный настрой, психологически подготовить учащихся к усвоению нового материала. Именно на этапе актуализации ставятся проблемные вопросы, возникают проблемные ситуации и ставятся учебные проблемы.

4. Цель, задачи, тема.

Цели обучения условно разделяют на три группы (триединая дидактическая цель):

 • образовательные (обучающие);
 • развивающие;
 • воспитательные.

Цель - это заранее запланированный конечный результат обучения, развития и воспитания учащихся.

Приступая к формулировке целей, учитель:

 • изучает требования образовательного стандарта и программы;
 • обращает внимание на требования к системе знаний и умений по данной теме как основе развития познавательной самостоятельности школьников;

-    определяет приемы учебной работы, которыми важно овладеть школь-нику;

-    выявляет ценностные ориентиры, которые могут обеспечить личностную заинтересованность школьника в результатах обучения.

После того, как цель определена, она становится ориентиром в отборе основного содержания, методов, средств обучения и форм организации познавательной самостоятельной деятельности школьников.

Конструирование системы познавательных целей учебного занятия. С позиций системно-структурного подхода важно, чтобы учитель имел представление, из каких основных компонентов состоит система знаний, т.к. структура системы знаний логически отражается в системе познавательных целей.

В дидактической системе знаний выделяют два блока: эмпирический и теоретический. Эмпирический блок включает: термины (номенклатура предмета), цифры, факты, представления. Теоретический блок -определения, понятия, причинно-следственные связи (прямы и обратные), закономерности, законы, теории.

Значительную часть учебного времени учитель уделяет системе теоретических знаний, которые формируются на базе эмпирических, т.к. понимание сути объектов и явлений ученик осознает на основе образов и представлений. В процессе работы над системой знаний учитель формулирует соответственные цели.

Обучающие (дидактические):

 • передача учащимся определенной системы знаний, умений, навыков, необходимых для общего образования, для изучения других дисциплин и для практической деятельности в повседневной жизни;
 • выработка у учащихся на материале учебного предмета способов учебно-
  познавательной деятельности (технологии обучения) и т.д.
 • проверка знаний по теме;
 • обобщение изученного материала;
 • проверка усвоения материала на основе творческих заданий;
 • формирование умений применять полученные знания на практике;
 • развитие познавательной активности творческих способностей.
  Определить основную дидактическую цель урока - значит, установить,чему в основном будет посвящен данный урок:
 • изучению нового материала (одна дидактическая цель: основное время урока будет отведено изучению нового материала);
 • закреплению     нового     материала     и     ранее     пройденного     (однадидактическая цель — закрепление);
 • контрольный    урок    (одна    дидактическая    цель    -    контроль    за полученными знаниями);
 • две дидактические цели: повторение и обобщение: на повторительно-обобщающем  уроке  именно  этому  будет  посвящено  основное  время урока.
 • три дидактические цели: повторение, закрепление, сообщение нового
  материала - комбинированный урок.

 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА ЗНАНЬ

 

Совместная деятельность учителя и учащихся по освоению программного материала, как и любой другой полноценной деятельности, состоит из ориентировочной (оргмомент, постановка цели, актуализация), исполнительной (сообщение новых знаний, усвоение, применение) и контролирующей частей.

Различают три типа контроля:

 • внешний контроль учителя за деятельностью учащихся;
 • взаимный контроль учащихся;
 • самоконтроль.

Приемы самоконтроля:

 • сверка с образцом (ответом);
 • повторное решение задачи, выполнение упражнения;
 • проверка полученных результатов;
 • использование различных способов вариантов при выполнении задания;
 • моделирование;
 • примерная оценка искомых результатов;
 • проверка на частном случае;
 • испытание получаемых результатов по косвенным параметрам.

Основные подходы к оценке знаний и умений учащихся:

 • по ошибкам;
 • по «производительности»;
 • комбинированный.          

Устный контроль

 • опрос
 • устные контрольные работы

Письменный контроль

Проведение контролирующих самостоятельных работ, контрольных, письменных работ, тестов, зачетов и т.д.

Виды домашних заданий

 • устные и письменные;
 • связанные с пропедевтикой, усвоением, обобщением и систематизацией
  знаний и умений;
 • репродуктивные, конструктивные и творческие;
 • обязательные (в том числе и по выбору, и по желанию);
 • общие, дифференцированные и индивидуальные;
 • регламентированные (включая и долгосрочные) и без установленного
  учителем срока выполнения;
 • комбинирование и т.д.